Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe przepisy dotyczące rejestracji sprzętu pływającego

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Kłodzku informuje, iż od 1 sierpnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy  z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m (Dz. U. 2018r., poz. 1137), dotyczące obowiązku rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości większej niż 7,5 m do 24 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW.

Na podstawie ww. ustawy obowiązkowi rejestracji podlega:

o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

Organami rejestrującymi są: starostowie powiatów, prezydenci miast na prawach powiatów, oraz właściwy związek sportowy tj. Polski Związek Żeglarski i Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można złożyć w trybie on-line, w systemie teleinformatycznym REJA24 przy wykorzystaniu Aplikacji Konto Interesanta: https://interesant.reja24.gov.pl lub w formie papierowej składając wniosek osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, w Biurze Obsługi Klienta

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie: http://www.ums.gov.pl/projekty_unijne/Reja24/formularze.zip.

W przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.

Wysokość opłat

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – określa wysokość opłat za rozpatrzenie wniosku o:

 1. rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;

 2. zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego;

 3. wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego;

 4. wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m

Za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w pkt 1–3, pobiera się opłatę w wysokości 80 zł.

Za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w pkt 4, pobiera się opłatę w wysokości 15 zł.

Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.

Opłatę należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku nr 93 1560 0013 2005 4225 7000 0007, w tytule podając informację umożliwiającą identyfikację wpłaty dla danego sprzętu za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego


 


Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:

 1. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

 2. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

 3. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego.

 

Wersja XML