Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wyniku przetargu

Kłodzko, 28.04.2021 r.

GN.6840.2.3.2019.GN6

 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

O WYNIKU  PRZETARGU

 

1.   Data przetargu: 20 kwietnia 2021  r.

 

 1. Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302

 

 1. Rodzaj przetargu: II przetarg ustny nieograniczony

 

 1. Dane nieruchomości:  nieruchomość położona w Nowej Rudzie przy ul. Obozowej,  ozn. geodezyjnie jako dz. nr  98/33, (AM-3), obręb 4 - Nowa Ruda o powierzchni 0,0680 ha, zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 244,41 m².  Dla działki nr 98/33 prowadzona jest księga wieczysta nr SW2K/00010888/7.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i  Świdnickiej w Nowej Rudzie działka zlokalizowana jest w jednostce przeznaczenia terenu oznaczonej symbolem A16.UO - teren zabudowy usług oświaty:

1) przeznaczenie podstawowe: a) pod zabudowę usług nieuciążliwych, w zakresie:

usług oświaty i kultury;  usługi sportu i rekreacji;  usług związanych z obsługą biznesu, w zakresie: biura, sale konferencyjne, itp.;  usług handlu o powierzchni sprzedaży maksymalnie: 400 m²,

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) lokale usługowe drobnej, nieuciążliwej przedsiębiorczości;

b) lokale mieszkalne związane z funkcją usługową;

c) pod obiekty i budynki gospodarcze;

d) pod obiekty małej architektury;

e) pod drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże;

f) pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

g) pod zieleń urządzoną.

 

Nieruchomość obciążona jest umowa najmu zawartą na czas nieokreślony.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem innych niż ww.  obciążeń i zobowiązań.

 

 1. Cena wywoławcza:  290 000,00  zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

 1. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w II przetargu: 0

 

 1. Liczba osób niedopuszczonych do II przetargu:  0

 

 1. Nabywca nieruchomości:  II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym wobec braku oferentów.

 

Niniejsza informacja zostaje na okres 7 dni wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz opublikowana na stronie  www.bip.powiat.klodzko.pl.

 

 

Sporządziła: Ilona Siudak

Wersja XML