Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 czerwca 2021 roku

 

                                                                                   OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2021 roku, o godz. 10.00

odbędzie się VII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

Ponadto, na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego zarządza obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 maja 2021 roku.
 4. 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku:
  1. a. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2020 rok.
 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. c. zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku,
  4. d. założenia Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie oraz nadania statutu,
  5. e. rozpatrzenia skargi z dnia 21 maja 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 7. 7. Interpelacje i pytania radnych.
 8. 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. 9. Sprawy różne.
 10. 10. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

                        

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego      

               Zbigniew Łopusiewicz

Wersja XML