Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPAiB.6740.9.23.2021

PDFZPAiB.6740.9.23.2021 1.pdf
PDFZPAiB.6740.9.23.2021 2.pdf
PDFZPAiB.6740.9.23.2021 3.pdf


Jan Małgorzata Mroczka

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z budynkiem gospodarczym wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscem gromadzenia odpadów,terenem utwardzonym oraz niezbędną infrastruktura techniczną

Lądek Zdrój Wrzosówka dz. 54/22

PDFObwieszczenie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.pdf
 

Wersja XML