Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o zapewnienie dostępności

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, może wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Starostwo Powiatowe w Kłodzku zapewnia dostępność w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności wskazanej w żądaniu wymaga więcej niż 14 dni, Koordynator do spraw dostępności niezwłocznie powiadamia osobę występującą z wnioskiem o przyczynach opóźnienia oraz wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, jednak nie dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli z przyczyn technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa we wniosku jest niemożliwe, Koordynator ds. dostępności niezwłocznie powiadamia osobę występującą z wnioskiem o braku możliwości zapewnienia dostępności oraz zapewnia alternatywny sposób dostępu.

Wniosek o zapewnienie dostępności należy składać:

 

DOCXWniosek o zapewnienie dostępności
 

Wersja XML