Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Starosty Kłodzkiego - 2021 rok


Rejestr zarządzeń - 2021 rok

DOCXRejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2021 rok.docx
 

Zarządzenia Starosty Kłodzkiego - 2021 rok

152) PDFZarządzenie Nr 152/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostek obsługiwanych

151) PDFZarządzenie Nr 151/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu i programu auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2022

150) PDFZarządzenie Nr 150/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu i programu auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2021

149) PDFZarządzenie Nr 149/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania

148) PDFZarządzenie Nr 148/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą dotychczas własność Skarbu Państwa, która stała się z mocy prawa własnością Województwa Dolnośląskiego

147) PDFZarządzenie Nr 147/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu szkoleń na rok 2022

146) PDFZarządzenie Nr 146/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej

145) PDFZarządzenie Nr 145/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do protokolarnego odbioru prac zleconych umową: z dnia 1 września 2021 r. Nr CRU/ORG/312/2021 "zakup wraz z dostawą oraz montażem mebli biurowych, stanowiących wyposażenie z budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2K"

144) PDFZarządzenie Nr 144/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności użytkowej materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

143) PDFZarządzenie Nr 143/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2022 rok

142) PDFZarządzenie Nr 142/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej

141) PDFZarządzenie Nr 141/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zatrudniania i wynagradzania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

140) PDFZarządzenie Nr 140/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

139) PDFZarządzenie Nr 139/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do protokolarnego odbioru pracy, zleconej umową z dnia 14 października 2021 r. Nr CRU/GK/377/2021 "archiwizację wskazanych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru prowadzonego w PODGiK z siedzibą w Kłodzku, Oddziale zamiejscowym w Nowej Rudzie oraz uwidocznienie brakujących operatów technicznych w archiwum zasobu aplikacji Comarch ERGO"

138) PDFZarządzenie Nr 138/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2022 rok

137) PDFZarządzenie Nr 137/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

136) PDFZarządzenie Nr 136/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 roku

135) PDFZarządzenie Nr 135/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku

134) PDFZarządzenie Nr 134/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym powiatu, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

133) PDFZarządzenie Nr 133/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej uczniów podczas XVIII Edycji Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego dla szkół średnich Powiatu Kłodzkiego

132) PDFZarządzenie Nr 132/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia osób do stałego dyżuru

131) PDFZarządzenie Nr 131/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

130) PDFZarządzenie Nr 130/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej

129) PDFZarządzenie Nr 129/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do protokolarnego odbioru prac, zleconych umową: z dnia 26 czerwca 2021 r. Nr CRU/GK/184/2021 „założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500), wraz z utworzeniem obiektów budowlanych trwale związanych z budynkami (elementy bazy ewidencji gruntów i budynków) dla obszaru jednostki ewidencyjnej: 020802_1 Kłodzko – miasto w systemie teleinformatycznym Comarch-ERGO”

128) PDFZarządzenie Nr 128/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 107/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 9 sierpnia 2021 r. w powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030”

127) PDFZarządzenie Nr 127/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Referacie do spraw wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kłodzku

126) PDFZarządzenie Nr 126/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2018 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

125) PDFZarządzenie Nr 125/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 18 października 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 85/2014 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Kłodzku, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

124) PDFZarządzenie Nr 124/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu o Doroczną Nagrodę Starosty "Róża Kłodzka"

123) PDFZarządzenie Nr 123/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Oświaty

122) PDFZarządzenie Nr 122/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2018 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego

121) PDFZarządzenie Nr 121/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 października 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 4/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2021 rok w Starostwie Powiatowym w Kłodzku i w jednostkach organizacyjnych powiatu kłodzkiego

120) PDFZarządzenie Nr 120/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Organizacyjnym

119) PDFZarządzenie Nr 119/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 28/2020 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

118) PDFZarządzenie Nr 118/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2017 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

117) PDFZarządzenie Nr 117/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 35/2020 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

116) PDFZarządzenie Nr 116/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. płac w Wydziale Finansowo-Budżetowym

115) PDFZarządzenie Nr 115/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej

114) PDFZarządzenie Nr 114/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 27/2020 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

113) PDFZarządzenie Nr 113/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. architektury i budownictwa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa

112) PDFZarządzenie Nr 112/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. finansowania szkół i placówek oświatowych w Wydziale Oświaty

111) PDFZarządzenie Nr 111/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Oświaty

110) PDFZarządzenie Nr 110/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2019 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia badania satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku

109) PDFZarządzenie Nr 109/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu Starostwa Powiatowego w Kłodzku

108) PDFZarządzenie Nr 108/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad sporządzania i przekazywania informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej

107) PDFZarządzenie Nr 107/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030”

106) PDFZarządzenie Nr 106/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

105) PDFZarządzenie Nr 105/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

104) PDFZarządzenie Nr 104/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej

103) PDFZarządzenie Nr 103/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie naboru na stanowisko z grupy stanowisk pomocniczych i obsługi - konserwator

102) PDFZarządzenie Nr 102/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku

101) PDFZarządzenie Nr 101/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej

100) PDFZarządzenie Nr 100/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach XVII Edycji Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego”

99) PDFZarządzenie Nr 99/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. kancelarii w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa

98) PDFZarządzenie Nr 98/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia osób do akcji kurierskiej

97) PDFZarządzenie Nr 97/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz organizacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

96) PDFZarządzenie Nr 96/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku

95) PDFZarządzenie Nr 95/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej

94) PDFZarządzenie Nr 94/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej

93) PDFZarządzenie Nr 93/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

92) PDFZarządzenie Nr 92/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie

91) PDFZarządzenie Nr 91/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju

90) PDFZarządzenie Nr 90/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku

89) PDFZarządzenie Nr 89/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku

88) PDFZarządzenie Nr 88/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku

87) PDFZarządzenie Nr 87/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie

86) PDFZarządzenie Nr 86/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 3 w Kłodzku

85) PDFZarządzenie Nr 85/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Środowiska w Długopolu-Zdroju

84) PDFZarządzenie Nr 84/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju

83) PDFZarządzenie Nr 83/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Powiatowego Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku

82) PDFZarządzenie Nr 82/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji na lata 2020-2023

81) PDFZarządzenie Nr 81/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia

80) PDFZarządzenie Nr 80/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

79) PDFZarządzenie Nr 79/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 30/2020 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

78) PDFZarządzenie Nr 78/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2010 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

77) PDFZarządzenie Nr 77/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz organizacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

76) PDFZarządzenie Nr 76/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 26/2020 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocen rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

75) PDFZarządzenie Nr 75/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

74) PDFZarządzenie Nr 74/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej

73) PDFZarządzenie Nr 73/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej

72) PDFZarządzenie Nr 72/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi klienta w Biurze Obsługi Klienta w Kłodzku

71) PDFZarządzenie Nr 71/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi płacowej w Wydziale Oświaty - Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych

70) PDFZarządzenie Nr 70/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 79/2020 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem Covid-19

69) PDFZarządzenie Nr 69/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu i programu auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2021

68) PDFZarządzenie Nr 68/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 79/2020 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem Covid-19

67) PDFZarządzenie Nr 67/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi płacowej w Wydziale Oświaty - Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych

66) PDFZarządzenie Nr 66/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi płacowej w Wydziale Oświaty - Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych

65) PDFZarządzenie Nr 65/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wzoru ankiety samooceny kontroli zarządczej za rok 2020

64) PDFZarządzenie Nr 64/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad opracowywania i udostępniania kart opisu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku

63) PDFZarządzenie Nr 63/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 79/2020 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem Covid-19

62) PDFZarządzenie Nr 62/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2021

61) PDFZarządzenie Nr 61/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej dotyczących projektu „Together for a better VET!” realizowanego zgodnie z Umową Nr 2020-1—PL01-KA202-082105 w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS+

60) PDFZarządzenie Nr 60/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej dotyczących projektu „EuroSkills5” realizowanego zgodnie z Umową Nr 2020-1-PL01-KA102-080570 w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS+

59) PDFZarządzenie Nr 59/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej dotyczących projektu „EuroSkills4” realizowanego zgodnie z Umową Nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062812 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

58) PDFZarządzenie Nr 58/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie dotyczących projektu „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” realizowanego zgodnie z Umową partnerską, zawartą z Fundacją Krzyżową dla Porozumienia Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

57) PDFZarządzenie Nr 57/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie dotyczących projektu „Moja droga do aktywności zawodowej – z prowincji do Europy” realizowanego zgodnie z realizowanego zgodnie z Umową Nr 2020-1-PL01-KA101-079988 w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS+

56) PDFZarządzenie Nr 56/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 24 marca 2021 r. sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie dotyczących projektu „Rozwój kompetencji kadry Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie” realizowanego zgodnie z Umową 2019-1-PL01-KA101-064150 w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS+

55) PDFZarządzenie Nr 55/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie dotyczących projektu UE „II LO w Nowej Rudzie na europejskim poziomie” realizowanego zgodnie z Umową 2020-1-PL01-KA101-079065 w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS+

54) PDFZarządzenie Nr 54/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kłodzku za rok 2020

53) PDFZarządzenie Nr 53/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 107/2019 Starosty Kłodzkiego z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

52) PDFZarządzenie Nr 52/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

51) PDFZarządzenie Nr 51/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

50) PDFZarządzenie Nr 50/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego

49) PDFZarządzenie Nr 49/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/2020 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem Covid-19

48) PDFZarządzenie Nr 48/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. promocji, kultury i turystyki w Wydziale Rozwoju, Promocji i Kultury

47) PDFZarządzenie Nr 47/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 5 marca 2021 r. w składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2020-2023

46) PDFZarządzenie Nr 46/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 3 w Kłodzku

45) PDFZarządzenie Nr 45/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku dotyczących projektu UE „Umiejętności zawodowe perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie” realizowanego zgodnie z umową partnerską zawartą z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

44) PDFZarządzenie Nr 44/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku dotyczących projektu „Międzypowiatowa droga po sukces” realizowanego zgodnie z Umową partnerską, zawartą z Fundacją Krzyżową dla Porozumienia Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

43) PDFZarządzenie Nr 43/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku dotyczących projektu „Fachowcy na lokalnym rynku pracy” realizowanego zgodnie z umową partnerską, zawartą z Fundacją Krzyżową dla Porozumienia Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

42) PDFZarządzenie Nr 42/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku dotyczących projektu „Euro-praktyki dla Kłodzka” realizowanego zgodnie z Umową Nr 2019-1-PL01-KA102-062801 w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS+

41) PDFZarządzenie Nr 41/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku dotyczących projektu „Euro-praktyki dla Kłodzka II” realizowanego zgodnie z Umową Nr 2020-1-PL01-KA102-080996 w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS+

40) PDFZarządzenie Nr 40/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku dotyczących projektu „Europe for VET+2” realizowanego zgodnie z Umową Nr 2020-1-PL01-KA202-082254 w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS+

39) PDFZarządzenie Nr 39/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku dotyczących projektu „Europe for VET+” realizowanego zgodnie z Umową Nr 2018-1-PL01-KA202-051119 w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS+

38) PDFZarządzenie Nr 38/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku dotyczących projektu „Szkoły sukcesu zawodowego” realizowanego zgodnie z Umową partnerską, zawartą z Fundacją Krzyżową dla Porozumienia Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

37) PDFZarządzenie Nr 37/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju dotyczących projektu „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2” realizowanego zgodnie z Umową Nr 2020-1-PL01-KA102-079053 w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS+

36) PDFZarządzenie Nr 36/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju dotyczących projektu „Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym” realizowanego zgodnie z Umową Nr 2019-1-PL01-KA101-061628 w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS+

35) PDFZarządzenie Nr 35/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju

34) PDFZarządzenie Nr 34/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Powiatowego Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku

33) PDFZarządzenie Nr 33/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku

32) PDFZarządzenie Nr 32/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie

31) PDFZarządzenie Nr 31/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku

30) PDFZarządzenie Nr 30/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

29) PDFZarządzenie Nr 29/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Środowiska w Długopolu-Zdroju

28) PDFZarządzenie Nr 28/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku

27) PDFZarządzenie Nr 27/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie

26) PDFZarządzenie Nr 26/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej

25) PDFZarządzenie Nr 25/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie

24) PDFZarządzenie Nr 24/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju

23) PDFZarządzenie Nr 23/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku

22) PDFZarządzenie Nr 22/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - PODGiK w Kłodzku

21) PDFZarządzenie Nr 21/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/2020 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem Covid-19

20) PDFZarządzenie Nr 20/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie planu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2021  Plan zarządzania ryzykiem stanowi informację wewnętrzną i nie podlega publikacji w BIP

19) PDFZarządzenie Nr 19/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Domaszkowie w 2021 roku

18) PDFZarządzenie Nr 18/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. promocji, kultury i turystyki w Wydziale Rozwoju, Promocji i Kultury

17) PDFZarządzenie Nr 17/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. praw jazdy w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

16) PDFZarządzenie Nr 16/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w 2021 r.

15) PDFZarządzenie Nr 15/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

14) PDFZarządzenie Nr 14/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Starostwa Powiatowego w Kłodzku na 2021 rok

13) PDFZarządzenie Nr 13/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłodzkiego w 2021 r.

12) PDFZarządzenie Nr 12/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kłodzki lub na jego zlecenie w 2021 r.

11) PDFZarządzenie Nr 11/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej

10) PDFZarządzenie Nr 10/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej

9) PDFZarządzenie Nr 9/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Oświaty

8) PDFZarządzenie Nr 8/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku

7) PDFZarządzenie Nr 7/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

6) PDFZarządzenie Nr 6/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/2020 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem Covid-19

5) PDFZarządzenie Nr 5/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. architektury i budownictwa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa

4) PDFZarządzenie Nr 4/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2021 rok w Starostwie Powiatowym w Kłodzku i w jednostkach organizacyjnych powiatu kłodzkiego

3) PDFZarządzenie Nr 3/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu kontroli przeprowadzanych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku i w jednostkach organizacyjnych powiatu kłodzkiego

2) PDFZarządzenie Nr 2/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Kłodzku

1) PDFZarządzenie Nr 1/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. płac w Wydziale Finansowo-Budżetowym

 

Wersja XML