Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RODO - wydział KTD

1. Administrator danych osobowych – Starosta Kłodzki z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych – Pani Joanna Szkutnik, adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, adres e-mail: , tel. 74/ 865 75 28.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa prawo o ruchu drogowym, ustawa o kierujących pojazdami, ustawa o transporcie drogowym, ustawa o drogach publicznych.

4. Cel przetwarzania: realizacja obowiązków ustawowych Starosty wynikających z ustaw określonych w pkt 3.

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców: w uzasadnionych przypadkach, na wniosek, dane osobowe przekazywane są do: policji, prokuratury, sądów, organów administracji publicznej, organów administracji celno-skarbowej.

 

6. POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji obowiązków, o których mowa w pkt 4 jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku ustawowego, określonego pkt 4 oraz przez okres zgodny z przepisami w zakresie dot. archiwizacji dokumentacji.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

Wersja XML